Zavřít X :

Knihařství Jihlava - Bedřich Hloch

Znojemská 18, 586 01 Jihlava, tel.: 567 303 494, e-mail: hloch@kniharstvijihlava.cz

Knihařství Jihlava - Bedřich Hloch
Počet položek:
Cena celkem:0,00 Kč
Objednat
e-shop
Novinky

PEVNÁ ŠITÁ VAZBA ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ-

- v Jihlavě pouze u nás

 LASEROVÉ GRAVÍROVÁNÍ A ŘEZÁNÍ

VÝROBA RAZÍTEK 

Kontakt

Bedřich Hloch - knihařství

Znojemská 18, 586 01 Jihlava

Tel.: 567 303 494
Mobil: 603 164 381

web: www.kniharstvijihlava.cz
e-mail: hloch@kniharstvijihlava.cz

 

Otevírací doba:

pondělí - pátek: 700 - 1600

I. Obecné ustanovení

1.   Zákazník je povinen před započetím nákupu seznámit se s tímto nákupním řádem, který upravuje      vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na adrese www.kostkamodelcentrum.cz.

2.   Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji , a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.

3.   Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

4.   Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

5.   Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ objednat vybrané zboží  “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

6.   Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

7.   Při nákupu zboží v e-shopu nelze uplatňovat žádné jiné slevy.

8.   Slevy vyznačené u zboží v e-shopu  se vztahují i na zboží v  kamenném obchodě.

9.   Prodávající má právo na storno objednávky je-li:

-zboží dlouhodobě nedostupné nebo se již nevyrábí,

-cena se výrazně změnila nebo byla chybně stanovena.

II. Platba za zboží a dodání

1.   Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit                                                   .     prodávajícímu následujícími způsoby:       

-v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Znojemská 18, 586 01 Jihlava,

-v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,

-bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2901608274/2010     vedený u společnosti 

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zásilky. Náklady na dodání zboží jsou uvedeny níže.

 

Geis

 

 
ČR platba předem
ČR platba na dobírku
SR platba předem
SR platba na dobírku
0 – 10 kg
145 Kč
175 Kč
290 Kč
350 Kč
10,1 – 30 kg
170 Kč
200 Kč
440 Kč
500 Kč
30,1 – 60 kg
340 Kč
370 Kč
880 Kč
940 Kč
60,1 – 90 kg
510 Kč
540 Kč
1320 Kč
1380 Kč
90,1 – 120 kg
680 Kč
710 Kč
1760 Kč
1820 Kč

 

Osobně na provozovně

                -ZDARMA


III. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1.   V případě, kdy je kupujícím spotřebitel a prodej zboží je uskutečněn na základě smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku, má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Pouze v případě, pokud by prodávající nepředal kupujícímu informace, které je podle § 53 odst. 4 a 5 občanského zákoníku povinen předat, činí tato lhůta 3 měsíce od převzetí plnění.

Jestliže jsou tyto informace dle ust. § 53 odst. 4 a 5 občanského zákoníku řádně předány v průběhu této tříměsíční lhůty od převzetí plnění, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

2.   Kupující nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných v § 53 odst. 8 občanského zákoníku

3.   Oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do skončení lhůty pro odstoupení na adresu Žižkova 102, 586 01 Jihlava. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené do 14-ti kalendářních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy. Po obdržení oznámení o odstoupení je prodávající povinen bez zbytečného odkladu vrátit kupujícímu částku zaplacenou za zboží, po odečtení všech skutečně vynaložených nákladů, které vznikly prodávajícímu v souvislosti s vrácením zboží. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči zákazníkovi nárok na náhradu škody tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

IV. Záruka a reklamace

1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

2.   Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

3.   V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

4.   Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

5.   Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Žižkova 102, 586 01 Jihlava.

6.   Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží s oznámením obsahujícím popis reklamované vady a volbu nároku kupujícího vyplývajícího z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží. Reklamace bude prodávajícím vyřízena v zákonné lhůtě 30 dnů po obdržení reklamace a reklamovaného zboží.

7.   Oprávněnost každé reklamace a posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady provede odborný pracovník prodávajícího.

8.   Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době a to prokazatelným způsobem - písemnou formou.

9.   Při prodeji zboží fyzickým osobám (nepodnikatelům), je poskytnuta záruční doba v délce 24 měsíců  (§ 620 Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. v aktuálním znění). .

V. Ochrana osobních údajů

1.   Osobní údaje kupujících jsou chráněny před zveřejněním a jakýmkoli zneužitím.

2.   Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště,    identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

3.   Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

4.   V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

-požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

-požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

5.   Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

VI. Závěrečná ustanovení

1.   Provozovatelem Internet obchodu na adrese www.kniharstvijihlava.cz  je pan Hloch Bedřich.
Kontaktní údaje prodávajícího:
adresa pro doručování: Znojemská 18, 586 01 Jihlava
Kontaktní osoba: Bedřich Hloch
Mobil: 603 164 381
E-mail: hloch@kniharstvijihlava.cz 
IČ: 18518982
DIČ: CZ450629438

2.   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

3.   Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4.   Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

5.   Kupní smlouva uzavřená podle tohoto Nákupního řádu včetně tohoto Nákupního řádu podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

6.   Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

7.   Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8.   Tento nákupní řád platí od 19.5.2014 na dobu neurčitou.

 

 

 
přihlásit | registrovat
Nejprodávanější
Knihařství Jihlava - Czech Republic, e-mail: hloch@kniharstvijihlava.cz - Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies